POLETJE V VRTCU 2022

ENOTA CICIDOM

Vrtec: CICIDOM

Skupina: 

CICIDOM 1, MEDVEDI

Starostno obdobje: 

I. starostno obdobje

Vzgojiteljica: 

Polona Kunstelj

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja/ice: 

Leonida Habjan

 

Skupina: 

CICIDOM 2, ZAJCI

Starostno obdobje: 

I. starostno obdobje

starostno obdobje

Vzgojiteljica: 

Jasna Bizjak

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja/ice: 

Monika Krvina

 

Skupina: 

CICIDOM 3, MISKE

Starostno obdobje: 

II. starostno obdobje

starostno obdobje

Vzgojiteljica: 

Fani Kunavar

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja/ice: 

Mojca Firm

 

Skupina: 

CICIDOM 4, MUCKI

Starostno obdobje: 

II. starostno obdobje

starostno obdobje

Vzgojiteljica: 

Maja Novak

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja/ice: 

Darja Iršič

 

GLOBALNI CILJ: 

Gibanje: Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

Jezik: Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.

 

PODROČJA DEJAVNOSTI CILJI DEJAVNOSTI
NARAVA
 • Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter zmesi in jih med seboj primerja.
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov).
 • igra z vodo (+ mešanje tekočin oz. barv)
 • igra z milnimi mehurčki 
 • mavrični vulkan
 • igra z mivko, igra s plastelinom
 • zabavni poskusi npr. obarvajmo rožo, naredimo mavrico, poskus z m&m bonbončki ali skitlesi
 • igra z brivsko peno (prijetna je na otip in lepo se obarva)
 • opazovanje narave in pogovor o zaznavah + igra ob porečju reke
 • igra z nestrukturiranim materialom npr. školjkami, kamni, tulci …
 • skrb za zdravje + varno na soncu
 • prenosni kotiček: senzorična škatla – školjke v mivki, pesku ali vodi
 • mavrični zaklad
 • vetrnice
DRUŽBA
 • Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
 • Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, npr. reka ali gora v bližini
 • oblačilni kotiček na prostem (kotiček za »šemljenje« oz. igra vlog)
 • igranje družabnih iger npr. Spomin, Tekma polžev, Človek ne jezi se, Enka … (prilagojeno starostni stopnji otrok)
 • druženje z otroki iz ostalih skupin
 • igre in dejavnosti po predlogih otrok
 • sprehodi po bližnji okolici vrtca + orientacija v prostoru 
UMETNOST
 • razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
 • uporaba  in  razvijanje  spretnosti;  spoznavanje,  raziskovanje,  eksperimentiranje  z  umetniškimi sredstvi  (telesom,  glasom,  materiali,   predmeti,  instrumenti,  tehnikami  in  tehnologijami)  in njihovimi izraznimi lastnostmi
 • odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti
 • nova pesem: PISANI KLOBUČEK (J. Bitenc) + izdelovanje pisanih klobučkov iz papirja
 • nova pesem: SONCE SE SMEJE + glasbeno didaktična igra Potujemo s soncem
 • glasbeni kotiček: igranje na male instrumente
 • glasbeno didaktična igra: TI SI MOJ ODMEV 
 • ustvarjamo glasbo z naravnim materialom npr. kamni
 • ustvarjalni kotiček na prostem: izdelovanje pisanih ogrlic in zapestnic (npr. iz slamic, papirja, filca …)
 • slikanje mavrice (lahko individualno ali kot skupinska slika)
 • ustvarjanje skupnih slik
 • plesno dopoldne ob petju in glasbi
 • dramatizacija izmišljene zgodbe
JEZIK
 • Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah (od glasoslovne in oblikoslovne do skladenjske in pomenoslovne).
 • Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature.
 • Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije;  s književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje.
 • ustvarjalno pripovedovanje: izmišljevanje pravljice
 • igra z glasovi: vaje za krepitev govornega aparata (npr. posnemanje oglašanja živali, oblizovanje ustnic, pihanje …)
 • prebiranje in pregledovanje slikanic, knjig po izboru otrok in naslednjih:
 1. PIKI JAKOB
 2. MEDVEDEK PU
 3. BOBEK IN BARČICA
 4. RDEČA LADJA
 5. POŽREŠNA MAVRICA
 6. ČMOKČOFAČOF
 7. BOR IN BINA NA SONCU
 8. MEDO JAKA NA MORJU
 9. HOBOTNIČEK CENE
 10. ODMEV
 11. VSI SO VIDELI MAČKO
 12. PRIMER TATU RDEČEGA OD PRAHU
 13. PRITISNI TUKAJ (H. Tullet)
 14. MALI MODRI IN MALI RUMENI (L. Lionni)
 • kotiček na prostem: BRALNICE POD KROŠNJAMI
GIBANJE
 • sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, plazenje itn.)
 • spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger
 • iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov
 • gibalne zgodbe
 • gibalne minute (brez pripomočkov in ob uporabi npr. pisanih žog, balonov, obročev)
 • krajši in daljši sprehodi
 • vadbene ure v telovadnici (oblikovanje poligonov in gibalnih postaj)
 • pravljična joga
 • gibanje po ritmu
 • gibanje z mavričnim padalo
 • dejavnosti za spodbujanje razvoja fine motorike npr. rokovanje z žebljički, perlicami, striženje, lepljenje ….
 • vožnja s tekalnim kolesom, skirojem …
 • tibetanske vaje s tapkanjem za sproščanje
 • igre s pravili  
MATEMATIKA
 • Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje.
 • Otrok klasificira in razvršča.
 • Otrok rabi imena za števila.
 • iskanje pisanih predmetov po igrišču + razvrščanje po barvi (enake k enakim)
 • štetje pisanih predmetov (koliko je rumenih, modrih itn.)
 • kotiček na prostem: škatla s kamni oz. školjkami 
 • matematične igre
 • igre z igralnimi kockami
 • delovni listi
 • hobotnica na magnetni tabli s številkami
 • matematika v vsakodnevnih dejavnostih

ENOTA GAJ

POLETJE Z DINOZAVRI

Podatki o pripravi:

Tema: POLETJE Z DINOZAVRI

Čas priprave: ponedeljek, 20. junij 2022 – sreda, 31. avgust 2022

Izhodišče: Poletne počitnice 2022

 

GLOBALNI CILJI:

 • Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. (Narava)
 • Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. (Matematika)
 • Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. (Gibanje)

 

CILJI:

Gibanje:

 • Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje.
 • Razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike
 • Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, plazenje itn.).
 • Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
 • Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov.
 • Otrok se seznanja s pravilno uporabo igralnega padala in različnimi
  možnostmi uporabe le tega.

Jezik:

 • Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob
  vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah.
 • Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij.
 • Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature.
 • Otrok aktivno sodeluje pri govornih igrah za krepitev govornega aparata.
 • Spodbujanje ustvarjalnega pripovedovanja.

Umetnost:

 • Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti.
 • Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in
  ustvarjanjem.
 •  Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora.
 • Spodbujanje veselja do plesa.
 • Otrok razvija čut za ritem; loči med različnimi ritmi.

Družba:

 • Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.
 • Otrok spoznava igre, ki temeljijo na določenih pravilih.
 • Otrok izraža svoje želje, se zaveda svoje pomembnosti.
 • Otrok spoznava bližnjo okolico in se v njej orientira.
 • Otrok sodeluje pri urejanju, čiščenju igralnice in atrija, se zaveda pomena
  sodelovanja, se navaja na delovne navade.
 • Otrok se seznani s socialno igro; v okviru katere se predstavi svojim vrstnikom in se sooča z izpostavljanjem pred skupino.

Narava:

 •  Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih.
 • Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.
 • Otrok ob uporabi različnega nestrukturiranega materiala spoznava lastnosti različnih materialov in išče različne igralne možnosti.
 • Otrok opazuje naravo in se pogovarja o svojih zaznavah.
 • Otrok se igra z vodo in odkriva, spoznava njene lastnosti.
 • Otrok rokuje z mivko, spoznava njene lastnosti.
 • Otrok se igra z različnimi snovmi in materiali.

Matematika:

 • Otrok rabi imena za števila.
 • Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1.
 • Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje.
 • Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje.
 • Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.
 • Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno .)
 • in se nauči orientacije v prostoru.
 • Otrok klasificira in razvršča.
 • Otrok spoznava geometrijska telesa in like.

 

DEJAVNOSTI OZ. VSEBINE:

Matematika:

 • gibalne minute (s pripomočki in brez) na temo dinozavri
 • ponazarjanje gibanja dinozavrov
 • izmišljena aktivna zgodba: DINOZAVRI NA SPREHODU
 • igra ‘dinozavrov’ na igrišču + prosta gibanje, igra na igrišču
 • krajši in daljši sprehodi – Je morda kje kakšen dinozaver? Iskanje dinozavrovih jajc.
 • vadbene ure v telovadnici; gibalni poligoni in gibalne postaje na temo dinozavri
 • pravljična joga – Dinozaver (izmislimo si gib) sreča … kokoš, metulja, velikana, lisico, zajca, zaspanca …
 • dinozavri spoznavajo ritem – gibanje po ritmu
 • dinozavri odkrijejo gibalno padalo in se gibajo ob njegovi pomoči: se učijo, kako se ga drži, dviga in spušča; se skrijejo pod padalo, v dinozavrovo votlino;
  menjajo pozicije – zamenjajo se modri/rdeči/zeleni/rumeni dinozavri; dinozavri naredijo mavrico, ki poleti …
 • izmišljene gibalne igre ob igralnem padalu: rešimo dinozavrova jajca;
  rešujemo dinozavrove dragulje, ki so skriti pod padalom …
 • dinozavri zbijajo keglje
 • dinozavri se vozijo s skirojem, tekalnim kolesom, trikolesniki, štirikolesniki
 • dinozavri urijo prste – dejavnosti za spodbujanje razvoja fine motorike npr. rokovanje z žebljički, perlicami, striženje, lepljenje, pretikanje

Jezik:

 • pogovor o dinozavrih: Kaj že vemo? Kaj nas zanima? + oblikovanje plakata
 • skupno raziskovanje teme o dinozavrih ob različnih virih npr. revijah, knjigah, spletu
 • prebiranje slikanic npr.:
 1.  POŠASTOZAVRI IN JABOLKO SPORA (Helena Kraljič)
 2. . BEŽITE VSI, TIRANOZAVER SI KOSILO LOVI (P. Bright)
 3. NEVERJETNA A RESNIČNA ZGODBA O DINOZAVRIH (Genechten)
 4. TOK, TOK, DINOZAVER (Hart, East)
 5. DINOZAVRI ?! (L. Prap)
 6. . DIVJI DINO ZAVRI (Bell)
 7. NA KMETIJI DINOZAVROV (Preston.Gannen)
 8. TRGOVINA Z DINOZAVRI (Murray)
 9. PIKO DINOZAVER (L. Suhadolčan)
 10. KAJ SKRIVAJO DINOZAVRI (Učila)
 11. KRALJEVI TIRANOZAVER (A. Obios)
 12. OTROŠKA ENCIKLOPEDIJA O DINOZAVRIH
 13. VSE O DINOZAVRIH (Menneh)
 14. POŠASTI IZ DALJNE PRETEKLOSTI (Šivak)
 15. DINOZAVRI V 30 SEKUNDAH (S. Callery)
 16. 50 VPRAŠANJ O DINOZAVRIH (MK)
 17. DINOZAVRI (P. Ardagh)
 18. .DINO (Pfister)
 19. ZELO DREMAV DINOZAVER (Tickle)
 20. DINOZAVRI IN BAJBULČKI (A. Kocmut)
 21. GREGOR IN DINOZAVRI, VESELJE V MOČVIRJU (Whybrow)
 • izmišljevanje zgodb o dinozavrih
 • pregledovanje revij in iskanje zgodb, ugank o dinozavrih
 • dinozavri se igrajo z glasovi: vaje za krepitev govornega aparata (npr. posnemanje oglašanja živali, oblizovanje ustnic, pihanje …

Umetnost

 • risanje dinozavrov
 • ustvarjanje: kapa oz. maska dinozaver, lutka dinozaver (ptrerodaktil), 3D
  dinozaver iz kartona, zapestnica dinozaver
 • ustvarjanje: stopala dinozavrov oz. dinozavri v slanem testu, modeliranje
  dinozavrov iz plastelina in das mase
 • ustvarjanje skupinskih slik in izdelkov na temo dinozavri
 • ustvarjanje: kolaž dinozavrov
 • ustvarjanje dinozavrov: dinozavrovo okostje iz palčk (vatiranih) oz. vejic
 • skupinsko ustvarjanje: vlak na igrišču spremenimo v dinozavra, ograjo vrtca polepšamo z dinozavri
 • poslušamo, gledamo, plešemo: Pesmica o dinozavrih – Le kdo jih ne pozna? (Timmy kids tv); Dinozavrov ples, Dino, dino, dino (A. Kolman); Dinozaver Tiko; Piko dinozaver (you tube-moj knjižni kotiček)
 • ples dinozavrov v igralnici, telovadnici, večnamenskem prostoru, na igrišču
 • seznanitev s pesmijo o dinozavrih npr. Pesem o Dinu, Moj megazaver
  dinozavrom pojemo pesmi, ki jih poznamo
 • dinozavre učimo igrati na male instrumente
 • ogled risank, animiranih filmov oz. delov le teh na temo dinozavri npr.
  Dinomesto, Dobri dinozaver, Dežela preteklosti, Sprehod z dinozavri

Družba

 • dinozavri’ se igrajo družabne igre (prilagojeno starostni stopnji otrok)
  npr.: ČLOVEK NE JEZI SE, POLŽJA DIRKA, SPOMIN, ENKA,
  ISKANJE PAROV, ČRNI PETER itn.
 • zdelamo dino spomin (iskanje parov)
 • dinozavri iščejo skriti zaklad socialna igra: Ti si dinozaver
 • igrišče, atrij spremenimo v dino park igra, igrače in dejavnosti po
  predlogih otrok
 • sprehodi po bližnji okolici vrtca – dinozavri spoznavajo bližnjo okolico
  (Kje so gore? Kje je vrtec? Kje je reka? itn.)
 • dinozavrove delovne akcije: pometanje igrišča, čiščenje atrijev

Narava:

 • dinozavri? – skupno odkrivanje in raziskovanje ob različnih virih
 • igra v peskovniku – iskanje zakopanih dinozavrov
 • ‘dinozavri’ opazujejo naravo in se pogovarjajo o zaznavah + igra ob porečju reke, ob robu gozda, na travniku
 • igra z vodo – kopel za dinozavre
 • dinozavri se učijo, kaj plava in kaj se potopi
 • reševanje dinozavrov ujetih v ledu
 • izdelava dinozavrove votline (v kateri opazujemo sence dinozavrov, skrivamo dinozavrova jajca itn.)
 • igra s sencami dinozavrov
 • izdelava fosilov iz slanega testa
 • igra z nestrukturiranim materialom npr. školjkami, kamni, vejami …
 • recikliranje npr. izdelava dinozavra iz odpadne embalaže
 • jaz in dinozavri – podobnosti, razlike
 • dinozavre učimo, kako skrbeti za zdravje, za varnost na soncu
 • kotiček na prostem oz. prenosni kotiček: senzorična škatla – dinozavri

Matematika:

 • štetje dinozavrov
 • izdelava dinozavra iz geometrijskih likov oz. teles
 • merjenje višine dinozavrov s kockami + oblikovanje stolpičnega prikaza
 • razvrščanje dinozavrov po različnih lastnostih + oblikovanje skupin
 • prirejanje dinozavrov 1-1
 • igra, Kje se skriva dinozaver? – na škatli, pod škatlo, v škatli …
 • na dinozavra pripni toliko kljukic kot je pik oz. ustrezno glede na številko, ki je na dinozavru
 • razvrščanje v drevesnem diagramu: je dinozaver/ni dinozaver; je rastlinojed/ni rastlinojed
 • miselne naloge za starejše npr. dinozavrov labirint, poišči dinozavrovo senco, preštej dinozavre

Vloga odraslega:

 • vodenje dejavnosti + priprava potrebnih pripomočkov, materialov, sredstev
 • ustvariti prijetno in sproščeno vzdušje
 • spodbujanje otrok k samostojnosti + po potrebi pomoč in spodbuda
 • skrb za dobro počutje, varnost, nego otrok
 • igra, priložnostni pogovori z otroki
 • videti otroka kot posameznika
 • otroku omogočiti soudeležbo oz. participacijo

ENOTA KEKEC

KEKČEVO USTVARJALNO POLETJE

(zbiranje, spoznavanje in ustvarjanje z materiali)

Čas priprave: 27. junij 2022 – 31. avgust 2022

GLOBALNI CILJI

Gibanje – Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
Družba – Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja
Umetnost – Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti
Narava – Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave

CILJI

Gibanje:

 • Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje.
 • Razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike
 • Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, plazenje itn.).
 • Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov
 • Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila.
 • Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo.
 • Spoznavanje osnovnih načel osebne higiene.
 • Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi.

Jezik:

 • Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili komunikacije, vljudnost).
 • Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa.
 • Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija
  zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s
  književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje.
 • Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.
 • Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov.
 • Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.
 • Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature.
 • Otrok se uči samostojno pripovedovati.
 • Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku.

Umetnost:

 • Spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote.
 • Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
 • Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in
  ustvarjanjem.
 • Razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega,
  miselnega, estetskega in vrednostnega doživljanja.
 • Doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, filmskih, televizijskih delih.
 • Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora.
 • Spoznavanje novih pesmi in delna usvojitev.

Družba:

 • Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.
 • Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni.
 • Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje,
  vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar
  vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
 • Otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi
  razumevanja razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega vedenja, utemeljenega v neomejevanju pravic drugih.
 • Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi
  funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava razne in različne praznike in običaje.
 • Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo.
 • Otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano s prehranjevanjem.
 • Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v
  različnih okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v galerijah, družabnih srečanjih, zabavah itn.

Narava:

 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.
 • Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
 • Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij.
 • Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje.
 • Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in
  škodljivimi snovmi.
 • Otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave.
 • Otrok doživlja čas kot trajanje neke dejavnosti in spoznava merjenje časa.
 • Otrok spoznava gibanje teles po zraku in v vodi in kopnem.
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov).
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter zmesi in jih med seboj primerja.
 • Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem
  spreminjajo lastnosti.
 • Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin.
 • Otrok odkriva lastnosti zraka

Matematika:

 • Otrok rabi imena za števila.
 • Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1.
 • Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje.
 • Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.
 • Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico.
 • Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.
 • Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like.

DEJAVNOSTI

GIBANJE:

 • razgibavanje z različnimi športnimi pripomočki
 • gibalne minutke
 • vadbene ure/poligon na asfaltirani ploščadi
 • elementarne igre (nogomet, košarka)
 • hoja, tek, plazenje, plezanje, skoki, poskoki
 • sprehodi v naravi, ob Kamniški Bistrici
 • sprostitvene dejavnosti na prostem
 • vožnja z različnimi prevoznimi sredstvi (tricikli, poganjalci, skiroji)
 • športne igre z »Mlinčkovimi«

JEZIK:

 • nove zgodbice in pravljice o morju, počitnicah (Cvetko in peščeni grad….)
 • Bralnice pod krošnjami (pod javorjem)
 • individualni pogovori o morju in počitnicah
 • izmišljene zgodbe
 • nove deklamacije
 • igrice s prsti
 • izštevanke
 • uganke

UMETNOST:

 • risanje, slikanje, lepljenje, striženje, trganje, tiskanje
 • gubanje barčic
 • risanje s kredami in suhimi barvicami
 • poslušanje različnih zvrsti glasbe
 • glasbene didaktične igre
 • igranje na male ritmične inštrumente, petje, izmišljarije (glasbeni kotiček)
 • nove pesmice (Papirnati čolniček…)
 • poslušanje otroških pesmic, klasične glasbe
 • gibalne improvizacije pesmi
 • ples
 • igra z lutkami
 • ustvarjanje z različnimi materiali (izdelki, inštrumenti)

DRUŽBA:

 • igranje igre vlog, kotiček dom, kotiček za šemljenje
 • praznovanje rojstnih dni
 • igra in druženje s prijatelji enote Mlinček
 • druženje in igra (mlajši in starejši otroci)
 • vodni promet

NARAVA:

 • igra z vodo (vodna korita, stojalo, pretakanje vode, kaj plava…)
 • spoznavanje življenja v morju in ob obali
 • kotički na prostem (npr. zeliščni kotiček)
 • pogovori o zaščiti pred močnim soncem
 • igra s snovmi (mivka, kamni, školjke, voda)
 • iskanje informacij v otroških enciklopedijah
 • opazovanje drobnih živali, žuželk v vrtcu
 • opazovanje milnih mehurčkov, papirnatih letal, barčic v bazenu…
 • sprehodi ob Kamniški Bistrici
 • zbira materiale, snovi in predmete ter jih primerja in razvršča, sestavlja zbirke
 • sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov ali ponovni uporabi (uporaba
  embalaže)

MATEMATIKA:

 • sestavljanke, nizanke, vtikanke
 • zbiranje, razvrščanje različnih predmetov, materialov, kamnov, palic, snovi…
 • igranje z družabnimi igrami, ki vsebujejo štetje
 • štejemo (kamne, palice…)
 • igre s koledarji, dnevi, meseci…
 • sestavljanje delov v celoto
 • uganke
 • simboli

VLOGA ODRASLEGA

 • Poskrbeti za dobro počutje vseh in upoštevali otrokove interese in želje.
 • Omogočiti dovolj časa za igro.
 • Pripraviti več različnih kotičkov na zunanjih površinah, da se otroci igrajo v manjših skupinah.
 • Poskrbeti za razkuževanje, zračenje in za temeljito higieno (covid19)
 • Z otroki se pogovarjajo v “neotroškem jeziku” in ga spodbujajo pri uvajanju komunikacije.
 • Pri izvajanju različnih dejavnosti otroke spodbujajo, opogumljajo, usmerjajo, preusmerjajo, popravljajo, jim svetujejo, pomagajo, demonstrirajo, z njimi sodelujejo, se igrajo in se tudi sami učijo.
 • Na področju “umetnost” vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja in drugi odrasli, ki sodelujejo pri vzgojnem delu v vrtcu, upoštevajo razvojne zakonitosti in značilnosti otroka na posameznih umetniških področjih, ki se pri posamezniku odražajo na individualen način.
 • Pri vseh dejavnostih in v vseh situacijah so odgovorni za varnost otrok. Otroke navajajo na varnost pri izvajanju dejavnosti, uporabi igral in rekvizitov ter jih ozaveščajo o pomenu varnosti in sprejemanju osebne odgovornosti zanjo.
 • Vzgojitelji in pomočniki nudijo otrokom ustrezne izzive in jim omogočajo, da se dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo.
 • Poskrbeti za primerno vključevanje otrok v dejavnosti
 • Spodbujali jih bomo k samostojnosti.
 • Po potrebi otrokom nudimo pomoč pri dejavnostih.
 • Vodimo dejavnosti ter usmerjamo otroke.

KOTIČKI NA IGRIŠČU

 • ŠPORTNI (zadaj na asfaltu ali na hribu)
 • ZELIŠČNI (pri lipi)
 • USTVARJALNI (pod javorjem)
 • GLASBENI (grad)
 • BRALNICE POD JAVORJEM
 • KOTIČEK DOM
 • občasno bomo še kakšnega dodale

ENOTA KRTEK

Tema: VODA POVEZUJE

2. starostna skupina

GLAVNI CILJ

Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti,
povezanosti, stalnem spreminjanju in estetski razsežnostih.

CILJI

Gibanje:

 • Razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike
 • Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti
 • Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki)
 • Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov
 • Spoznavanje vloge naravne in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi

Jezik:

 • Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili komunikacije, vljudnost).
 • Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija
  zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s
  književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje.
 • Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov.
 • Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature.

Umetnost:

 • Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti
 • Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetnipkih jezikih, plesnem, dramskem, likovnem, glasbenem, filmskem idr.
 • Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi.

Družba:

 • Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.
 • Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstrukcijo itn.)
 • Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. iz različnih perspektiv ter ob iskanju različnih rešitev in odgovorov.
 • Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja.
 • Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, npr. reka ali gora v bližini, pokrajinski muzej, arheološke izkopanine, pozneje pa tudi značilnosti širšega okolja.

Narava:

 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.
 • Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja.
 • Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave,
 • Otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave.
 • Otrok spoznava gibanje teles po zraku in v vodi in kopnem
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter zmesi in jih med seboj primerja.
 • Otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah in spoznava izhlapevanje tekočin, taljenje snega in ledu ter zmrzovanje vode.

Matematika:

 • Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1.
 • Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.
 • Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico.
 • Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov in se nauči orientacije v prostoru
 • Otrok klasificira in razvršča

DEJAVNOSTI

NARAVA:

1.SPOZNAVANJE VODE

 • skozi letne čase (dež, sneg, led, rosa, megla, slana),
 • »Jaz sem voda. Ali me poznaš?«,
 • barvo našega planeta predstavlja tudi voda ( koliko vode in koliko kopnega je na našem planetu, koliko vode je na drugih planetih),
 • zakaj je nekje na zemlji veliko vode, drugje pa jo primanjkuje?,
 • naravna pot vode (kroženje vode, podtalnica, ledeniki, izhlapevanje),
 • vodne živali (zakaj, kako živijo v vodi in ob njej,
 • kje vse najdemo vodo (v rastlinah, človeku, živalih, oblakih, rekah,..),
 • moč vode je lahko uničujoča (poplave, toča),
 • kaj še najdemo v vodi in zakaj (alge, školjke, odpadke, odplake),
 • kdo skrbi za vodo,
 • kdo skrbi za vodne živali,
 • spoznavamo, kaj je reka, jezero, morje, slap, potok,
 • vpliv lune na gibanje vode (plima, oseka)
 • agregatna stanja vode,
 • vodni filter (vodo očistimo z naravnimi materiali),
 • plovnost materialov,
 • topnost,
 • opazovanje mavrice s pomočjo milnih mehurčkov,
 • izhlapevanje vode (luže),
 • izdelava kompasa,
 • spoznavanje naravne poti vode (Kako voda kroži?).

2. POMEN VODE ZA LJUDI:

 • vreme,
 • brez gozda in rastlin ne bi bilo pitne vode, brez vode in čistega zraka ni
  življenja,
 • koliko vode popijemo in zakaj,
 • vloga vode v našem telesu in koliko jo imamo v telesu.

3. POMEN VODE ZA ŽIVALI:

 • Hrana, skrivališča, gnezda, varovalna barva

4. UPORABA VODE:

 • kopanje, umivanje, pitje, čiščenje, elektrika, zalivanje

5. EKO:

 • varovanje in varčevanje z vodo,
 • navajanje na pitje vode iz pipe (voda iz plastenk?),
 • skrb za rastline in živali,
 • spoznavanje problema mikro plastike (Kje jo najdemo?, Zakaj predstavlja tako velik družben problem?).

6. SPOZNAVANJE JAMARSTVA:

 • spoznavanje podzemlja
 • pomen Simona Robiča (hrošček Simon)

7. NARAVOSLOVNI KOTIČEK

 • Pretakanje vode, izdelava mlinčkov in igra ob njihovi uporabi

DRUŽBA

1.VODNI BONTON

 • ne uničujemo rastlin, ne plašimo živali, ne mečemo in odlagamo odpadkov v vodo in ob njej.
 • NEVARNOST V VODI ZA LJUDI:
  – živali, utopitev, močan tok, vrtinci, pretanek led.
 • NEVARNOSTI, KI JIH POVZROČA VODA:
  – poplave, bolezni, ogroženost živalskih vrst.
 • SODELOVANJE Z GASILCI, RIBIČI, AKVARISTI,
  – pomen hidrantov in njihove uporabe,
  – ogled zemljevida (spoznavanje oznak za vodo, kje jo najdemo v okolici),
  – spoznavanje globusa in njegovega pomena.

JEZIK

1. Pripovedke, uganke in zgodbe o vodi,
2. Pripovedovanje otrok o vodi, nadaljevanje zgodbe, izmišljarije,
3. Spoznavanje vode in vodnih prebivalcev z lutkami,
4. Deklamacije in pesmi o vodi,
5. Bralnice ob vodi,
6. IGRA V BRALNEM KOTIČKU (branje ob prijetno zastavljenem bralnem
kotičku s knjigami in blazinami v prijetnem senčnem prostoru).

MATEMATIKA

1. SPOZNAVAMO IN UTRJUJEMO:
– količinske odnose (mnogo, malo, nič),
– obliko vode (snežinke, kapljice, led, para),
– prostorske odnose (na, pod, zgoraj, spodaj, blizu, daleč, ob, desno, levo,…),
– barve (več odtenkov modre, zelene, turkizno modra, smaragdno, bela,
prozorna),
– merjenje količine vode, pretakanje.
2. UGOTAVLJAMO PODOBNOST IN RAZLIČNOST:
čista – umazana voda, mokra -suha oblačila, hitro – počasi – stoječa (slap –
potok – jezero).
3. SPOZNAVAMO VZROČNO-POSLEDIČNE ODNOSE,
– Kam gre voda?.
4. ŠTEJEMO IN SPOZNAVAMO ŠTEVILA (štetje vodnih kapljic),
5. SPOZNAVANJE IN USTVARJANJE VZORCEV IN ZAPOREDJA (Izdelava
mornarske zastave),
6. UPORABA IN GRAFOV (Urejanje in prikazovanje podatkov),
7. IZDELAVA LABIRINTOV (pot do zaklada, pot ribe do morja…).

GIBANJE

1. SPREHODI:
– Opazovanja v povezavi z vodo,
– Daljši sprehodi na bližnje hribe,
– Čuječi sprehodi ob rekah in potokih.
2. RAZLIČNI TERENI IN OVIRE:
– hoja po lužah, blatu in razmočenem terenu,
– vodni poligon,
– štafetne igre (nošenje vode,…),
– bosonoga hoja,
– dejavnosti za razvijanje spretnosti in ravnotežja.
3. IGRANJE GIBALNIH IGER:
– elementarna igra: letalo, poplava, potres, požar,
– ristanc,
– gumitvist.

UMETNOST

1. PLES:
– improvizacija vode ( dež, kapljice, valovi, nevihta) ob primerni instrumentalni glasbi.
2. GLASBA:
– izdelovanje glasbil iz naravnih materialov, ki ponazarjajo vodne pojave,
– vodena vizualizacija,
– petje, poslušanje, igranje na glasbila na temo vode.
3. LIKOVNA UMETNOST:
– izdelujemo iz odpadnega in naravnega materiala (ladjice, mlinčke, ribe,..),
– tehnika: vodene barve,
– slikanje mokro – mokro,
– pihanje kapljic,
– odtiskovanje,
– rokovanje z glino in vodo.
4. GLASBENI KOTIČEK
– Igranje s pomočjo naravnih materialov,
– did. igra s karticami,
– poslušanje vodenih vizualizacij na temo vode: izdelajo vzgojiteljice,
– predvajanje zvokov vode in pesmi na igrišču

Tema: IGRIVO POLETJE
GLOBALNI CILJ: 

Gibanje: Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

Jezik: Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.

GLOBALNI CILJ VSEBINA DEJAVNOSTI
N: Spoznavanje
zdravega in varnega
načina življenja.
 • NARAVA:
  – skrb za svoje zdravje in varno bivanje na soncu;
  – pogovor o živalih na morju rekah, jezerih ter na travnikih poleti
  – obisk travnika, obisk gozda, opazovanje potoka (Žabnica), reke
  (Kamniška Bistrica) , opazovanje živali – čebele, čmrlji, mravlje itn.,
  rož na
  travniku, nabiranje rož, poimenovanje rož, itn.)
  – igra z naravnimi materiali (kamni, veje, plodovi..);
  – igra senc – lovimo sence, pihamo milne mehurčke,
  – igra z vodo, pretakanje, pihanje s slamico: papirčke, vodo…
  – potujemo v tišino: minutke za naravo (sproščanje – čuječnost,
  masaže, Sedimo pri miru kot žabe itn.).
J: Poslušanje in
razumevanje pravljic.
 • JEZIK:
  – branje pravljic in knjig o gusarjih, morskih dogodivščinah, itn.;
  (Bor in Bina na soncu; Mavrična ribica, Ribek, riba, ki pripoveduje
  zgodbe..)
  – Bralnice pod krošnjami
  – poslušanje in sodelovanje ob bibarijah, prstnih igrah, izštevankah…
  – usvajanje pesmi o poletju, soncu, morju, vodnih vozilih, ribah,
  čebelah;
  – pogovor o morju, poletnih počitnicah, morskih in poletnih
  dogodivščinah;
  – vsakodnevna komunikacija z otroki in odraslimi.
G: Omogočanje
gibalnih dejavnosti
otrok.
 • GIBANJE:
  – vsakodnevne gibalne minutke – pravljična joga, tibetančki, telovadba
  z bobnom, telovadba ob glasbi, razgibavanje na prostem.
  – gibalne urice (tek, plezanje, čutna pot itn.),
  – sprostitvene igre ter igra na prostem in sprehodi v okolico vrtca,
  – masaža za prijatelja;
  – iskanje zaklada (vroče-mrzlo, s pomočjo ploskanja);
  – igra s padalom, igra z žogami, obroči;
  – vožnja s poganjalci
  – igra na prostem.
U: Doživljanje,
spoznavanje in
uživanje v umetnosti;
 • UMETNOST:
  – risanje z barvicami, flomastri, vodenimi barvami, prstnimi barvami.
  voščenkami, kredami…,
  – gnetenje plastelina in prosto ustvarjanje;
  – izraz telesa ob glasbi ( izmišljanje gibov, gibalne zaporedja);
  – izdelovanje mandal iz kamnov,
  – barvanje kamnov, školjk
  – morske plastenke ( plastenke z vodo, mivko, školjkami, kamni…);
  – risanje glede na vsebino zgodb, risanje zanimivih dogodivščin itn;
  – petje pesmi o poletju, soncu, morju, vodnih vozilih, ribah, čebelah;
  – igranje na male instrumente
  – rajalni plesi; ples morja…
D: Otrok ima
možnost za druženje
z otroki skupine in vrtca.
 • DRUŽBA:
  – igranje socialnih in skupinskih iger,
  – igra z lutkami,
  – igra vlog ( frizerski kotiček, zdravniški kotiček, bralni kotiček…)
  – skrb za svoje telo,
  – druženje z otroki vrtca.
  – skupno oblikovanje kotičkov za igro na prostem, v igralnici
M: Razvijanje
matematičnih
spretnosti.
 • MATEMATIKA:
  – igramo se matematiko – štejemo do 5, do 6;;
  – razvrščanje igrač, nizanje slamic in izdelovanje verig…
  – igra s školjkami ( štetje, primerjanje po velikosti, teži, obliki, barvi..);
  – barve – morja, sonca, jadrnic, balonov..;
  – sestavljanje delov v celoto;
  – merjenje količine vode ( več- manj)

ENOTA MLINČEK

POLŽ NA POTEPU NA KITOVEM REPU

RIBICE, PTIČKI IN MIŠKE: 1.7.2022 – 31.8.2022

GLOBALNI CILJ (narava)

Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.

CILJI

Gibanje:

 • Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, plazenje itn.).
 • Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger.
 • Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in “športnega obnašanja”.
 • Spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti.
 • Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi.
 • Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.

Dejavnosti:

 • Lov za skritim zakladom.
 • Vadba po morskih otokih.
 • Polžji poligon.
 • Gibalne minutke.
 • Sprehodi ob Kamniški Bistrici.
 • Igre s športnimi pripomočki.
 • Lovljenje milnih mehurčkov.
 • Štafetne igre z vodo.

Jezik:

Cilji:

 • Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili komunikacije, vljudnost).
 • Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa.
 • Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija
  zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s
  književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje.
 • Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.
 • Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov.
 • Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij.
 • Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature.
 • Otrok se uči samostojno pripovedovati.
 • Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku.

Dejavnosti:

 • Nove pravljice: polž na potepu na kitovem repu, kokoška, ki je želela videti morje, življenje v morju.
 • Pripovedovanje ob pravljicah.
 • Izmišljarije.
 • Uganke.
 • Izštevanke.
 • Bralnice pod krošnjami.
 • Enciklopedije o morskem svetu.
 • Deklamacije.

UMETNOST:

Cilji:

 • Spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških dejavnosti.
 • Razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o umetnosti, komunikaciji, sebi in drugih.
 • Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem
  povečane pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja.

LIKOVNA UMETNOST:

 • Slikanje s čopiči.
 • Kolaž.
 • Risanje s flumastri, barvicami, voščenkami.
 • Lepljenka.
 • Izdelava pokrival.
 • Poslikava kamnov.
 • Mozaik iz školjk.
 • Gubanje papirja: ladjice.
 • Peščeni gradovi.
 • Izdelava morske dekoracije.

GLASBENA UMETNOST:

 • Nove pesmice: deset zamorčkov, po morju pluje ladja, tri ribice, barčica po morju plava.
 • Ljudske pesmice.
 • Poslušanje glasbe.
 • Poslušanje morskih zvokov.
 • Ples ob glasbi.
 • Izdelava in igranje na mri.
 • Glasbeno didaktične igre.

DRAMSKA UMETNOST

 •  Izdelava prstnih in ploskovnih lutk.
 • Dramatizacija po vsebini novih pravljic.
 • Animacija z lutkami.
 • Igra z lutkami.

DRUŽBA

Cilji:

 • Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.
 • Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje,
  vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
 • Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava razne in različne praznike in običaje.
 • Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo.
 • Otrok se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij (pošta, telefon, radio, televizija itn.) ter komuniciranja s pomočjo računalnika.
 • Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v
  različnih okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v galerijah, družabnih srečanjih, zabavah.

DEJAVNOSTI:

 • Socialne igre.
 • Druženje s prijatelji iz Kekca.
 • Spoznavanje morskih poklicev.
 • Igre po kotičkih.
 • Praznovanje rojstnih dni.
 • Spoznavanje širšega okolja.
 • Tedensko potovanje po morskih otokih.

NARAVA

 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.
 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih.
 • Otrok si starosti ustrezno oblikuje predstavo o planetu Zemlja.
 • Otrok spoznava gibanje teles po zraku in v vodi in kopnem.
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter zmesi in jih med seboj primerja.
 • Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti.
 • Otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah in spoznava
  izhlapevanje tekočin.
 • Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin.
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve in izvor svetlobe.

DEJAVNOSTI:

 • Raziskovanje lastnosti vode.
 • Igre z vodo.
 • Spoznavanje morja in življenja v njem.
 • Ogled posnetkov: morje.
 • Spoznavanje morskih živali.
 • Morski svet po svetu.
 • Spoznavanje oceanov.
 • Nabiranje kamnov in opazovanje le teh

MATEMATIKA:

CILJI:

 • Otrok rabi imena za števila.
 • Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1.
 • Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje.
 • Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.
 • Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.
 • Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.
 • Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za,
  spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno) in se nauči orientacije v prostoru.
 • Otrok klasificira in razvršča.
 • Otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in enotami.

DEJAVNOSTI

 • izdelava družabne igre: polž na morju.
 • Razvrščanje: morski svet.
 • Različni diagrami.
 • Izdelava plakatov.
 • Merjenje in pretakanje vode.
 • Primerjanje različnih tekočin.
 • Štetje.
 • Sestavljanke o morju.
 • Sestavljanje delov celoto.

VLOGA ODRASLIH:

 • Skrbeli bomo za dobro počutje vseh in upoštevali otrokove interese in želje.
 • Ponudili jim bomo čim več različnih dejavnosti.
 • Spodbujali jih bomo k samostojnosti.
 • Metode dela in oblike dela, bodo prilagojene in izbrane glede na dejavnosti.
 • V ospredju bodo metode pogovora, razlage, demonstracije,…
 • Izdelke otrok bomo izobesili ali razstavili na vidna mesta.
 • Uredili bomo kotiček za žejo, pravili prostor, za igre z vodo, štafetne igre…
 • Po potrebi otrokom nudimo pomoč pri dejavnostih.
 • Omogočimo dovolj časa za igro.
 • Vodimo dejavnosti ter usmerjava otroke.
 • Pripravimo prostor glede na dejavnost.
 • Pripravimo aplikacije, sredstva za dejavnosti.

ENOTA OSTRŽEK

SIJ, SONČECE SIJ

Od 18.7.2022 do predvidoma 19.8.2022 bomo gostovali v enoti Palček, kjer bomo nekatere dejavnosti izvajali skupaj, ravno tako bomo skupaj poskrbeli za zanimive in urejene kotičke na prostem in v igralnici.

Vsebine poletnega tematskega sklopa bodo prilagojene razvojni stopnji posameznih otrok. V poletnem času se skupine združujejo glede na starost in število prisotnih otrok. Vodene dejavnosti se bodo večinoma izvajale po skupinah in po željah. Upoštevane bodo tudi želje otrok.

Večina poletnega bivanja v vrtcu bo namenjena prosti igri v skupini ali samostojno v kotičkih, otroci pa se bodo vključevali v različne vodene dejavnosti glede na njihov interes.

CILJI

Družba:

 • Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje.
 • Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje,
  vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
 • Otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi
  razumevanja razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega vedenja, utemeljenega v neomejevanju pravic drugih.
 • Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. iz različnih perspektiv ter ob iskanju različnih rešitev in odgovorov.

Narava:

 • Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi.
 • Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.
 • Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti,
  povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
 • Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in
  nežive narave.

Gibanje:

 • Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja.
 • Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger.
 • Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo, frizbijem, loparji.
 • Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov.
 • Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, poganjalcem, skirojem

Jezik:

 • Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi .
 • Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika.
 • Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.
 • Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih.
 • Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.

UMETNOST:

 • Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti, spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
 • Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in
  ustvarjanjem
 • Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem
  povečane pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja.
 • Negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na notranji in zunanji svet.
 • Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi.
 • Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora.

NARAVA

 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo..
 • Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja.
 • Otrok pridobiva navade nege telesa.
 • Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem
  spreminjajo lastnosti.
 • Otrok oblikuje in preizkuša različne materiale.
 • Otrok preko igre spoznava osnovne fizikalne zakone (spuščanje
  avtomobilčkov po klančini, pihanje v jadra ladjic, opazovanje poskakovanja žogic, skoki na trampolinu…).

MATEMATIKA:

 •  Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.
 • Otrok se seznanja z matematiko preko igre.
 • Otrok rabi imena za števila.
 • Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1.
 • Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje.

DEJAVNOSTI

GIBANJE

 • Gibalne zgodbe na temo domišljijskih junakov, gibanje na igrišču, vožnja z vozili, poganjalci, skiroji.
 • Igra z baloni, žogicami, trakovi, kegljanje, mini košarka, nogomet, gumitwist;

JEZIK

 • Posluša pravljice, zgodbice, uganke, pesmice.
 • Bralnice pod krošnjami in različni knjižni kotički v igralnici.
 • Postavljanje bralnoigralnih kotičkov z otroki.
 • Izvaja dejavnosti, v katerih po svojih željah v simbolni igri in igri vlog posnema in igra osebe, živali, predmete.
 • Sodeluje v različnih govornih položajih, začenja pogovor, vpeljuje nove teme;
 • se igra in zabava z besedami in strukturami, sprašuje, se pogaja.
 • Samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja in si izmišljuje svoje (čarobne karte, kocke).
 • Sodeluje v različnih družabnih in didaktičnih igrah, ki spodbujajo bogatenje besednega zaklada, besedne igre.
 • Pogovor o počitnicah, doživetjih, sestavljanje poletne zgodbe

UMETNOST:

 • Usvajanje in prepevanje pesmi o poletju.
 • Rajalne igre in bansi.
 • Spremljava z lastnimi in malimi instrumenti.
 • Igra z oceanskim bobnom.
 • Razstava likovnih izdelkov na temo poletja.
 • Izdelovanje izdelkov iz različnih materialov.
 • Risanje, slikanje, modeliranje, lepljenka.
 • Igra z nekonstruiranim materialom (kamenje, veje, školjke…),
 • Barvanje prodnikov.

DRUŽBA

 • Igre nekoč: Barvice, Koze klamf, Ristanc, Lisica in kokoši, Mama, prosim koliko je ura.
 • Igra skrivalnic na igrišču (sodelovanje mlajših in starejših, skrivanje v paru, skrivanje predmetov).
 • Zalivanje vrta, pometanje listja, urejanje cvetlične gredice.
 • Urejanje igrač, igralnice.
 • Praznovanja rojstnih dni.
 • Družabne in socialne igre.
 • Igranje namiznih iger.
 • Prosta igra v tematsko urejenih igralnih kotičkih v igralnici in na igrišču.
 • Spoznavanje skupinskih iger, ki temeljijo na določenih pravilih.

NARAVA:

 • Igra z magneti in elastikami.
 • Urejanje vrtička.
 • Igra z milnimi mehurčki.
 • Raziskovanje v naravoslovnem in eksperimentalnem kotičku.
 • Ogled videoposnetkov na temo morja in živali v morju.
 • Sprehodi ob Kamniški Bistrici – opazovanje življenja na in ob reki.
 • Igra z vodo.
 • Igra v peskovniku.

MATEMATIKA:

 • Usvajanje matematičnih spretnosti preko vsakdanjih opravil in igre (štetje otrok v skupini, opazovanje koledarja, priprava miz, razvrščanje igrač, sestavljanke…).
 • Matematične namizne igre.
 • Sestavljanje različnih gradnikov.

PALČKOVE POLETNE IGRARIJE

Kotički na prostem

 • PAJKOVA MREŽA,
 • KOTIČEK Z RJUHAMI,
 • IGRE Z VODO,
 • KOTIČEK Z NARAVNIMI MATERIALI,
 • KNJIŽNI KOTIČEK
 • USTVARJALNI KOTIČEK,
 • RAZLIČNI IGRALNI KOTIČKI.

GIBANJE DEJAVNOSTI:

 •  Iskanje zaklada,
 • Različne oblike gibanj: hoja (sprehodi), tek (različne podlage), skoki, valjanje, plazenje
 • Gibalne minutke in rajalne igre,
 • Ples in rajalne igre na izbrano tematiko,
 • Vožnja s poganjalci in skiroji
 • Igra z baloni in žogami – hokej, badminton, met v tarčo, podajanje,…
 • Vodni tobogan/drča,
 • Gibalne igre z rjuhami,
 • Premagovanje različnih ovir: motorična pot, ujemi ravnotežje, pajkova mreža, gibalni poligon, ovire z obroči, štafetne igre

CILJI:

 • Razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike,
 • Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti,
 • Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjenje, plezanje, plazenje itn.),
 • Usvajanje osnovnih prvin rajalnih in drugih plesnih iger.

JEZIK DEJAVNOSTI:

 • Bralnice pod krošnjami (pravljice, pesmice, uganke, bibarije, pogovori)
 • Knjižni kotiček – knjige, slikanice (pravilno ravnanje in medsebojna
  komunikacija)
 • Pogovori o počitniških doživetjih – otroci pripovedujejo,
 • Pogovori ob slikah (morje, morske živali)
 • Igra z glasovi – vaje za krepitev govornega aparata (posnemanje oglašanja živali, pihanje,…),
 • Pogovori o značilnosti letnega časa – poletje.

CILJI:

 • Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa,
 • Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob
  vsakodnevnih dejavnostih ter v različnih socialnih situacijah,
 • Otrok se uči samostojno pripovedovati.

UMETNOST DEJAVNOSTI:

 • Izdelovanje zapestnic/ogrlic iz slamic, perlic,
 • Izdelovanje poletnih slik in okvirjev, servietna tehnika,
 • Risanje s kredami,
 • Ustvarjanje z naravnim materialom (storži, školjke, palice…),
 • Odtiskovanje (z baloni, morske živali…),
 • Mobile (morske iz das mase),
 • Izdelava inštrumentov, lutk…
 • Razna ustvarjanja na temo poletje (risanje z barvicami, svinčniki, kredami, slikanje s prsti, dlanmi, gobicami, lepljenje),
 • Pesmice o poletju (nove pesmi in utrjevanje že znanih),
 • Poslušanje in ples na glasbo (individualni, v parih, v krogu),
 • Barvanje kamenčkov,
 • Igranje na inštrumente,
 • Poslikava rjuh (škropljenje z vodnimi barvami)
 • Senčno gledališče.

CILJI:

 •  Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti,
 • Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,
 • Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora.
 • Razvijanje glasbenih sposobnosti (ritmični in melodični posluh).
 • Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in
  ustvarjanjem.

DRUŽBA DEJAVNOSTI:

 •  Igre z milnimi mehurčki,
 • Socialne igre (spoznavanje iger, ki temeljijo na pravilih)
 • Igre vlog: kuhinjski kotički, kotiček dom, delavnica, frizer,
 • Šotori iz rjuh ( izdelava, poslikava, igra),
 • Skrivalnice pod rjuhami
 • Šivanje rjuh – izdelava kostumov

CILJI:

 • Otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano s prehranjevanjem,
 • Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v galerijah, družabnih srečanjih, zabavah itn.
 • Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje,
  vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar
  vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).

NARAVA DEJAVNOSTI:

 • Igre z vodo, peno…(pretakanje, prelivanje, vodni mlinčki),
 • Eksperimentiranje, spoznavanje različnih materialov: igre z mivko, lesom, kamni, zemljo…,
 • Vodni balončki,
 • Milni mehurčki,
 • Čutne igrarije: vedra z različno vsebino za tipanje
 • Naredimo sadna nabodala.

CILJI

 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo,
 • Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja,
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter zmesi in jih med seboj primerja,
 • Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin,
 • Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij.

MATEMATIKA DEJAVNOSTI:

 • Vzrok-posledica (led-voda),
 • Zamrznemo igračo in jo odtajamo,
 • Iz več delov sestavimo celoto,
 • Spomin na temo poletja,
 • Seznanjanje z barvami, poimenovanje barv, razvrščanje,
 • Razvrščanje igrač, štetje urejenih in neurejenih predmetov,
 • Vstavljanke, natikanke.

CILJI:

 • Otrok rabi imena za števila,
 • Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1,
 • Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico,
 • Otrok se seznanja z barvami.

ENOTA RACMAN

ZAPLEŠIMO V POLETJE

GIBANJE:

CILJI:

 • usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger
 • Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje
 • spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger
 • sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, plazenje …)

DEJAVNOSTI:

 • IGRE Z VODO
  RAZGIBAVANJE NA PROSTEM
  PRAVLJIČNA JOGA POD KROŠNJAMI
  SPREHODI V NARAVI

JEZIK:

CILJI:

 • Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature
 • Otrok se uči samostojno pripovedovati
 • Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob
  vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah
 • Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij

DEJAVNOSTI:

 • POLETNE PRAVLJICE
  VSAKODNEVNI POGOVORI O POLETNIH DOGODIVŠČINAH
  BRALNICE POD KROŠNJAMI

UMETNOST:

CILJI:

 • Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti
 • doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja
 • negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem
  povečane pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja
 • razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in
  ustvarjanjem

DEJAVNOSTI

 • PLES V KOPALKAH
  MINI DISCO
  POLETNE KARAOKE
  PETJE POLETNIH PESMI
  POLETNO USTVARJANJE
  IZDELOVANJE PLESNIH DODATKOV
  IZDELAVA GLASBIL
  SPOZNAVANJE PLESOV SVETA
  BARVANJE KAMNOV IN ŠKOLJK
  PLES Z MILNIMI MEHURČKI
  PLES S TRAKOVI

DRUŽBA:

CILJI:

 • Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje,
  vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar
  vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.)
 • Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj
  domačega okolja
 • Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo

DEJAVNOSTI:

 • SPOZNAVANJE IN IGRANJE IGER RAZLIČNIH KULTUR
  SPOZNAVANJE PLESOV IN GLASBE SVETA
  DRUŽENJE MED SKUPINAMI
  IGRA DRUŽABNIH IGER

NARAVA:

CILJI:

 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter zmesi in jih med seboj primerja
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve in izvor svetlobe

DEJAVNOSTI:

 • IGRE Z NARAVNIMI MATERIALI
  IGRE V GOZDIČKU
  SPOZNAVANJE IN POMEMBNOST VREMENSKIH VPLIVOV (NEVARNOST
  SONCA, IGRE V SENCI)
  IGRE Z VODO

MATEMATIKA:

CILJI:

 • Otrok rabi imena za števila
 • Otrok klasificira in razvršča
 • Otrok spoznava in utrjuje barve
 • Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema

DEJAVNOSTI:

 • RAZVRŠČANJE IN ŠTETJE Z NARAVNIMI MATERIALI
  IZDELOVANJE MANDAL
  UTRJEVANJE BARV IN ŠTETJE V NARAVI (SPREHODI, IGRA…)