Dobrodošli v Vrtec Domžale

V vrtcu izvajamo programe po določilih Zakona o vrtcih. Upoštevamo sodobne teoretične osnove s pedagoškega, psihološkega in humanističnega področja in bogato dosedanjo pozitivno prakso.

Dnevni programi vzgoje in varstva v vseh osmih enotah Vrtca Domžale potekajo tako, da je zagotovljeno načrtovano, organizirano in sistematično izvajanje programov, s katerimi uresničujemo temeljne cilje predšolske vzgoje.

Zadovoljnih otrok
Kvalificiranih učiteljev
Enot
Naše enote

Sanje se začnejo največkrat z vzgojiteljem, ki verjame v vas,
vas pritegne in dvigne na višjo raven, včasih tudi z ostro palico,
ki ji rečemo resnica. (D. Rather)

Enota Gaj
06:00 - 17:00
  • Age: 1-6 Let
  • Class Size: 8
Kurikulum za vrtce
Kaj je kurikulum?
Kurikulum za vrtce RS, ki je veljaven leta 1999, je podlaga za vzgojno in izobraževalno delo Vrtca Domžale. V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje; spoznanja, da otrok dojema in razume svet

» Pokaži več

celostno, se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in družbenim okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost. Temeljni vzgojno – izobraževalni cilj vrtca je optimalni razvoj otroka ne glede na spol in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

» Pokaži manj

Metoda dela:
GIBANJE: igre, učenja, razlage, demonstracije, pogovora, vodenja… JEZIK: igre, učenja, pogovora, opisovanja, poslušanja, pripovedovanja vzgojiteljice, pripovedovanja

» Pokaži več

otrok, obnavljanja zgodbe, dramatizacije, branja vzgojiteljice, lastne aktivnosti… UMETNOST: igre, učenja, lastne aktivnosti, petja, pripevanja, imitacije, poslušanja, ustvarjanja, doživljanja, prepuščanja umetnosti, eksperimentiranje, igranja na instrumente… NARAVA: opazovanja, igre, učenja, razvrščanja, igre, lastne aktivnosti, urejanja, prirejanja, štetja, merjenja, postavljanja hipotez, poročanja, posploševanja, pogovora… DRUŽBA: igre, učenja, zgleda, opazovanja, pripovedovanja, lastne aktivnosti, pogovora, delo z AV-sredstvi, primerjanja, branja, vodenja, doživljanja, občutenja… MATEMATIKA: igre, učenja, razvrščanja, urejanja, prirejanja, štetja, merjenja, postavljanja hipotez, poročanja, dela z računalnikom, razlage, opazovanja, primerjanja…

» Pokaži manj

Načela uresničevanja ciljev kurikula:
NAČELO demokratičnosti in pluralizma, NAČELO odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu, NAČELO enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, NAČELO

» Pokaži več

omogočanja izbire in drugačnosti, NAČELO spoštovanja zasebnosti in intimnosti, NAČELO uravnoteženosti, NAČELO strokovne utemeljenosti kurikula, NAČELO pogojev za uvedbo novega kurikula, NAČELO horizontalne povezanosti, NAČELO vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, NAČELO sodelovanja s starši.

» Pokaži manj

Področja dejavnosti so:
Gibanje, Jezik, Umetnost, Narava, Družba, Matematika, ki se prepletajo z Dnevno Rutino.
Čudovito okolje kjer se lahko otroci igrajo, učijo in rastejo.
Vizija
naj našim otrokom sije sonce

Spodbujamo

Otrokovo ustvarjalnost, mišljenje in participacijo.

Skrbimo

Za čisto okolje, varujemo svoje zdravlje z veliko gibanja in zdravo prehrano

Spoznavamo in utrjujemo

Otrokova življenska izkustva, ustvarjamo optimalne pogoje za pridobivanje izkušenj.

Spodbujamo

Medgeneracijsko druženje in sodelovanje z različnimi orginizacijami ter društvi.

Spoštujemo

Drugačnost, individualnost, zasebnost in multikulturalnost.

Razvijamo

Otrokovo samospoštovanje in pozitivno samopodobo.
Kdo smo
Vodstvo
Jana Julijana Pirman
Ravnateljica
01/7248-301
jana.pirman@guest.arnes.si
Nina Mav Hrovat
Pomočnica ravnateljice
01/7248-300
nina.mav-hrovat@guest.arnes.si
Vilma Hrovat
Pomočnica ravnateljice
01/7248-300
vilma.hrovat@guest.arnes.si
Damjana Rode
Pomočnica ravnateljice
01/7248-300
damjana.rode@guest.arnes.si
Svetovalna služba
Mija Jerman
01/7248-294
marija.jerman@guest.arnes.si
Sergeja Hudolin
01/7248-300
sergeja.rozmaric@gmail.com
Vodja prehrane
Simona Klarič
01/7211-415
simona.klaric@guest.arnes.si
Vodja zdravstveno – higienskega režima
Damjana Rode
01/7248-300
damjana.rode@guest.arnes.si
Računovodstvo in tajništvo
Anita Krt
Računovodja
01/5604-716
anita.krt@guest.arnes.si
Marija Urankar
Poslovna sekretarka
01/7248-300
marija.urankar1@guest.arnes.si
Jana Grabnar
Knjigovodja
01/8372-070
jana.grabnar@guest.arnes.si
Romana Gorta
Administratorka
01/7248-300
romanca.gorta@guest.arnes.si